Pochopení duše
Co je to lidská duše doopravdy?  A co je to duch?   Vědecké důkazy o existenci duše v člověku.

Stále narážím mezi lidmi na nepochopení pojmů duše a duch - a to i ze strany těch, kteří jinak existenci lidské duše uznávají a pracují běžně s touto vědomostí - jako třeba v následujícím článku certifikovaného psychologa Jana Cindlera o emocích, které poškozují zdraví: Zmíněný text obsahuje mnoho pravdy o tom, jak fyzické problémy těla souvisí s energetickým stavem duše... ano vážení a milí, všechno je to o energii... o energii jde až v první řadě! Jan Cindler ve svém textu mj. říká, že duše je v těle člověka umístěna na solar plexu... není to ale pravda. Ačkoliv určitě jde o výborný text, který obsahuje mnohé pravdy, je v něm také tato velká nepřesnost.
Horní elipsa, čakry 5-7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1-3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most - ze dvou činí jedno.

Duše není spojena s třetí čakrou na solar-plexu! Třetí čakra je sídlem vědomí těla, kterému se někdy říká také ego...


Ego je totiž JEN JEDNA POLOVINA duše.

Popisuje to známá symbolika jin-jang: Duše, to je celý jin-jang - a ideálně v rovnováze!

Ego je JEN černá POLOVINA - jin. To je část, která je skutečně identifikována s tělem, a někdy se této jinové části říká EGO, nebo též malé já, nebo také

Abychom v tom udělali trochu jasněji, musíme se odhodlat k hlubší analýze tohoto problému. Poznání okolo duše je dnes již velmi dobře doložené a dosvědčené.

První stopou a důkazem jsou vědecky doložené výpovědi o převtělování duše - tak, jak jsme důkladně doložili v sérii textů o tzv. reinkarnaci duší

»Dalo by se říci, že tyto důkazy samy o sobě by postačily. My máme ovšem mnoho dalších potvrzení a důkazů pro Pravdu.

Duše člověka může zemřít

Po smrti těla, ve stavu "mezi životy" duše přebývá v tzv. jemnohmotném světě, o kterém nás informují mnozí proroci. Pokud byste je snad chtěli obvinit z vymýšlení a požadovali byste nějaké důkazy... pak vám musím sdělit špatnou zprávu pro všechny "nevěřící Tomáše", kteří věří papežské pohádce o tom, jak duše zemřelých údajně spí v hrobě... Špatnou v tom smyslu, že toto tvrzení o životě duše "mezi životy" DOKAZATELNÉ SKUTEČNĚ JE... dokládají je velmi mnohá svědectví. Jsou to např. svědectví lidí, kteří se při tzv. zážitcích blízké smrti (NDE) setkávají s bytostmi z tohoto prostoru, často jsou to dříve "zemřelí" příbuzní, kteří je informují v jakém stavu se nacházejí apod.

Ale nejlepšími důkazy jsou právě svědectví malých dětí - svědectví a reálné informace, které si tyto děti rozhodně nemohly vymyslet. Možná víte, že jsme pro vás na toto téma již připravili důkladnou analýzu a souhrn informací »

Mně osobně nejvíce baví ta svědectví ve kterých mrňavé děti vypráví rodičům jak si je před svým početím vybraly - např. malilinkatý James Leininger vyprávěl šokovaným rodičům o jejich jistě vzrušujících romantických plážových líbánkách u "velkého růžového hotelu" na Havaji... přesně těch, kdy došlo k jeho početí - a nemusím dodávat, že zhruba pětiletým dětem se samozřejmě nevypráví příběhy o oplodnění maminky ;-) a ten malý kluk si prostě ty detaily nemohl vymyslet »


Co značí výraz "duch"?

Duše a duch nejsou totožné výrazy!

Uvažujme nyní o tom, jak se v Bibli používá výraz "duch". Někteří lidé si myslí, že "duch" je jen jiným výrazem pro "duši"... má to z větší části na svědomí církevní manipulace, která tyto nuance a podrobnosti ze svého učení vymazala. Rozdíl mezi těmito dvěma různými výrazy byl z církevního učení oficiálně vyškrtnut poměrně nedávno, aby náhodou nepřivedl nějaké přemýšlivé ovečky na skutečnou cestu k Bohu.

Duše a duch rozhodně nejsou totožné pojmy. Bible objasňuje, že "duše" a "duch" jsou dvě různé věci. V čem se od sebe liší?

člověk "se stal živou duší", bytostí, oživeným hmotným tělem
•"duch" označuje něco, co dává tělu život - tedy životní sílu
Když pisatelé Bible píší o "duchu", používají hebrejské slovo "ru′ach" nebo řecké slovo "pneu′ma". Význam těchto slov je vysvětlen v Písmu samotném. Například v Žalmu 104:29 se píše: "Jestliže odejmeš jejich ducha [ru′ach], vydechnou naposled a jdou zpět do svého prachu."

Jaká je podstata lidské duše? Fyzikální důkaz o duši a vztah mezi energií a hmotou

Mnoho moderně materialisticky vzdělaných lidí se nejspíše zeptá: A jaké podstaty tedy je duše, když ji nejsme schopni vidět ani dostupnými metodami nějak detekovat? Jak jsme si už ukázali, máme velmi mnoho svědeckých výpovědí o existenci duše před / i po smrti člověka, o duši existující nezávisle na těle a mozku... existuje tedy nějaký vědecký koncept, který by dokázal popsat toto doložené a dokázané chování?
Prvním krokem je uvědomit si podstatu naší reality a našeho vnímání tohoto 3D světa. Pro začátek se pokusíme o co nejstručnější shrnutí vědeckým poznatků.

Kvantoví fyzici ukázali, že hmota se chová jako iluze, protože když studovali atomy - ze kterých se skládá každá hmota - v jejich základním stavu, tyto atomy jsou z větší části prázdný prostor a jsou vyrobeny pouze z energie.Superstrunová tzv. M-teorie říká, že žijeme v 11rozměrném časoprostoru, kde deset dimenzí tvoří prostor a čas je zbývající 11. rozměr. Pod pojmem superstruna si představme prostě základní jednotku energie. Jakkoliv se to našemu omezenému 3D mozku zdá nepředstavitelné (logicky, víc než 4 rozměry nám prostě dělají problém) vysvětluje to velmi mnoho dříve neřešitelných problémů fyziky - proto se někdy mluví o tzv. "teorii všeho".
Pro všechny slepě věřící ve hmotu je to samozřejmě nepřijatelné a snaží se realitu popírat jak se dá. Nicméně kvantová fyzika má už i přesvědčivé důkazy pomocí pokusů a experimentů. Podíváme se na ně v budoucnu. Materialismus není nic víc než zastaralé náboženství.
Kvantoví fyzici mohou tedy správně tvrdit, že 3D svět, tak jak jej známe, existuje jen v naší mysli. Je to iluzorní a vysoce subjektivní obraz vytvořený biologickým počítačem - mozkem - na základě elektrických signálů od 5 smyslových senzorů.

Velké množství seriózně ověřených a dosvědčených svědectví o existenci duše mimo tělo

Osvětlili jsme podstatu tohoto světa a iluzornost hmoty, která je stvořena jen a jen z energie, která je s mírnou nadsázkou skutečným "stavebním materiálem" tohoto univerza. S tou znalostí se podívejme co by to tak mohlo být naše vědomí...
Většina z nás byla od raného věku vychovávána tak, že se domnívá, že myšlení a lidské vědomí se vyskytuje jen v našem mozku. Tento koncept není přesný, slušně řečeno ;-)
Téma o podstatě duše a vědomí je zcela logickým pokračováním našeho seriálu o důkazech reinkarnace »
Z tam uvedených důkazů zcela jasně vyplývá, že dlouhodobá paměť je uložena mimo mozek a mimo hmotné tělo vůbec! Rozhodně nemá nic společného s mozkem...Zajímavé je i svědectví čecha Jiřího Palky, který stejně jako mnozí jiní, zažil svou vlastní existenci mimo tělo... zažil a dosvědčuje že mysl (duše) člověka je stále člověkem, i když není zrovna připoutána k tělu...Jiří Palka se narodil roku 1922 v Praze. První duchovní zážitky měl v sedmi letech. Došlo k nim samovolnou meditací. O čtyřicet let později nalezl popis takové meditace v knize od PhDr. Paula Bruntona "Hledání Nadjá". Tento zážitek se pak opakoval během života mnohokrát a nesouvisel s žádným náboženstvím ani vírou v Ježíše apod. To jsou jen jiné způsoby, jak můžeme k takovému zážitku dojít.
Během jedné meditace viděl i sám sebe kdysi v minulosti jako mladého muže v nuzně zařízeném klášteře. Vnímal svatost toho místa. V důsledku toho pokládal celý život za samozřejmé, že existuje převtělování, a celý život si přál žít alespoň nějakou dobu v klášteře.
Stalo se mu také, že se ocitl mimo své fyzické tělo. Také se setkal s někým, kdo takový zážitek měl. Zjistil přitom, že i mimo tělo je při plném vědomí, vidí a slyší, má svou paměť, svou povahu, může jít, kam chce atd.Z toho vyplývá, že náš mozek není sídlem vědomí, ale něčím jako telefonní centrálou mezi fyzickým tělem a nefyzickým vědomím. Teprve z Ameriky si přivezl literaturu, podle které jsou tyto skutečnosti známy desetiletí.

Vědecké vysvětlení

Vědecký koncept, který dokáže vysvětlit všechny uvedené informace a důkazy o duši, je představa vědomí ve formě energeticko-informačního pole.
Duše v lidském těle zažívá oddělenost od Jednoty a okolní prostředí vnímá pouze přes 5 smyslů z kterých proudí informace - modulované elektrické signály - do mozku, který je zpracovává a vytváří pro duši iluzi reality, iluzi 3D prostoru ve kterém právě teď žijeme.

Energetický model těla

Tím se dostáváme k energetickému modelu těla. V lidském těle lze nalézt dvě oddělená centra vědomí. Jsou to samozřejmě centra odpovídající těm dvěma složkám, ze kterých Elohim člověka uplácali: Ego (hmotný člověk z prachu země) a duch. Tato centra jsou spojena v jednu duši, kde ten "zdola" a ten "shora" spolu bydlí v jednom "domě" těla... přesně tak, jak o tomto spojení mluví kniha Genesis. A mluví o tom i Kristus v Tomášově evangeliu - přesněji řečeno on mluví už o žádoucím výsledku, který by taková duše měla dosáhnout:A není náhodou, že tento poznatek je v dokonalém souladu se symbolikou jin-jang. Taoismus mluví o "dynamické rovnováze", o "harmonii protikladů", kterou by člověk měl ve svém nitru dosáhnout.

1. hmotný člověk z prachu země - ten který přichází zdola

První část duše je tmavá část "jin" - to je fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/ které má centrum v oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na nízkovibrační program "sobectví a oddělenosti".

2. duch - ten který přichází shora

Tím druhým je světlá část "jang" ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Místně je jeho vědomí situováno do oblasti srdce...

Duše - to jsou ti DVA v SOUČTU

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým vědomím člověka této Země... s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.
Vědomí ega k vám
přichází na spojnici solar plexus − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku.
Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo "sobectví a oddělenost" a Stvořitelovu "lásku a sjednocení"/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídicí energetické struktury vaší součtové duše.Tělo emocionální je úzce propojeno s egem a jeho programem "sobectví a oddělenost", tělo mentální je propojeno stejně těsně s naším individuálním duchem a jeho nosným programem "láska a sjednocení".


Co to je podvědomí, nadvědomí a denní vědomí?

Řekneme-li podvědomí, hovoříme o vědomí ega. Řekneme-li nadvědomí, hovoříme o vědomí ducha. Řekneme-li denní vědomí, hovoříme o vědomí vás jako duše.

Objednejte si Terapii duše.